Kancelaria Adwokat Dorota Paczkowska

 

 

KONTAKT

 

Kancelaria Adwokacka
Dorota Paczkowska

ul. Poznańska 25/8

85-129 Bydgoszcz

 

Tel.: 695 785 491

E-mail:

dorota.paczkowska@onet.eu

 

Zapraszamy do kancelarii

od poniedziałku do czwartku

w godz. 9:00 - 17:00

 

 

 

Zgodnie z regulacjami § 23 a) ust. 3 m) w zw. z § 23 b) ust. 1 Kodeksu Etyki Adwokackiej nie jest dopuszczalne zamieszczenie na stronie internetowej kancelarii adwokackiej informacji o stosowanych stawkach wynagrodzenia i metodach ich obliczania. Dlatego też poniżej podane zostały jedynie ogólne zasady, jakie Kancelaria Prawna adwokat Doroty Paczkowskiej w Bydgoszczy przyjęła przy ustalaniu wysokości honorarium.

Jednakże na wstępie należy zaznaczyć, że wbrew powszechnej opinii, koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej nie zawsze wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi związanymi z zapłatą honorarium, jakie otrzymują adwokaci, oraz opłat sądowych.

Ponadto, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki ustawowe, klient może zostać zwolniony od opłat sądowych związanych z wniesieniem sprawy do sądu. Wystarczy złożyć w tej kwestii stosowny wniosek wraz z formularzem dotyczącej sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o zwolnienie. Pozytywne jego rozpatrzenie przez Sąd daje możliwość uniknięcia konieczności uiszczenia niejednokrotnie znaczącej opłaty sądowej. W przypadku, bowiem pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu kosztów procesu od strony przeciwnej, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia adwokata).

Jako adwokat, ustalając honorarium kieruję się zwłaszcza następującymi kryteriami:

  • w przypadku porady prawnej decydujące znaczenie ma czasu trwania porady, stopień jej skomplikowania. Niejednokrotnie dla rozwiązania problemu prawnego wystarczające jest jedynie skorzystanie z porady prawnej, jaką oferuje kancelaria adwokacka. Prawnik wyjaśnia zaistniałą sytuację i wskazuje sposób jej rozwiązania.
  • w przypadku sporządzenia pisma procesowego (pozwu, apelacji) lub pisma przedsądowego koszt zależy od stopnia skomplikowania sprawy, terminu wykonania zlecenia, oraz – jeżeli do sporządzenia pisma konieczna jest analiza akt sprawy - naliczana jest dodatkowa opłata za czynności podjęte poza kancelarią.
  • w przypadku zlecenia prowadzenia całej sprawy honorarium uzależnione jest od przewidywanego nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania.
  • w przypadku wydania opinii prawnej oraz sporządzenia umowy decydujące znaczenie ma stopnień skomplikowania przedstawionego stanu faktycznego, szczegółowości umowy, terminu wykonania prac.

Koszt ten zostaje każdorazowo uzgodniony z klientem przed podjęciem się przeze mnie prowadzenia danej sprawy. Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy każdorazowo informuję klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem - opłat sądowych i wynagrodzenia pełnomocnika.